Connect with us

Genel

DSP’den Madenciler Günü mesajı: Yerin altında sabahla gece o kadar birdi

Published

on

blank

Demokratik Sol Parti (DSP) İstanbul İl Başkanlığı 4 Aralık Madenciler Günü münasebetiyle yazılı bir basın açıklaması yayınladı.

DSP İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Demokratik Sol Parti, her zaman madencinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir.

“Yerin altında sabahla gece o kadar birdi.” diyen, madencilerin hakları ve şartlarını iyileştirme konusunda ilk akla gelen siyasetçi ve devlet adamı Onursal Genel Başkanımız Sn. Bülent Ecevit’tir.

İlk yapılacak genel seçimlerde, Demokratik Sol Parti (DSP), Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girerek maden işçilerimizin haklarını savunmaya devam edecektir.

Bilindiği gibi;

Madencilik sektörü, ülkelerin kalkınmasında rol oynayan en önemli sektörlerden biridir. Maden ürünleri, sanayi, enerji, tarım ve inşat sektörlerinin, yani bütün ana yatırım alanlarının temel girdilerini oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerin kalkınma süreci incelendiğinde, madenciliğin itici gücünden yararlandıkları görülecektir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler kalkınmalarını maden zenginliklerine dayandırdıkları halde ülkemizde madencilik bulunması gereken yerde değildir.

Ülkemizde madencilik sektörü uzun yıllardan bu yana yeterli desteği göremediği gibi; göz ardı edilmiş, üretim, verimlilik ve teknolojik açıdan diğer ülkelerle rekabet edecek seviyeye ulaşamamıştır. Türk madencilik sektörüne yön verecek kalıcı ve günün koşullarına uygun bir madencilik politikasının olmayışı sektörü içinden çıkılmayacak durumlar içine itmiştir. Mevcut yasal düzenlemeler ve işleyiş ile de madencilik sektöründe bir atılım yapmak mümkün değildir. Artık madencilik sektörüne yön verecek kalıcı ama zaman içinde günün değişen koşullarına uyacak esnek bir madencilik politikası belirlenmelidir. Madencilik sektörünün genel durumu, maden potansiyeli, sorunlar ve alınması gerekli çözüm önerilerinde bulunmak bu çalışmanın başlıca amacı olarak özetlenebilir.

 

1) Yapısal, Yasal ve Kurumsal Sorunlar;

2) Toplumsal-Sosyolojik Nedenlerden Kaynaklanan Sorunlar;

3) İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Sorunlar ve

4) Sektörde Karşılaşılan Diğer Önemli Sorunlar,

olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.  Sektörün sorunları ise, bu ana başlıkların altında yer alan;

Siyasi irade eksikliği, MİGEM ve diğer kamu kuruluşlarının kurumsal yapısı, Bürokratik süreç, Devlet yardımları, Maden Kanunu ve İlgili Mevzuat, Uygulama, Rezervlerin Küçüklüğü, Sermaye Yetersizliği, madencilik sektöründe halkla ilişkilerin eksikliği ve bilgi kirliliği,

Genel bir veri tabanı eksikliği, eğitim, iş güvenliği kültürü eksikliği, teftişlerin etkinsizliği, meslek mensuplarının uzmanlaşma yetersizliği, meslek hastalıklarının teşhisinde yetersizlik, arama yetersizliği, yatırım güvencesinin eksikliği, mermer-doğal taş sektöründe standart olmayışı, maden arama, rezerv ve madenlere ilişkin diğer bilgilerin güvenilir ve uluslararası standartlara uygun olmayışı gibi alt başlıklar altında belirtilmiştir. Sorunların bir kısmı sektörün genelini ilgilendirirken, bir kısmı da yalnızca bazı alt sektörleri ilgilendirmektedir.

Ülkemizde madencilik sektöründe toplam 132.490 kişi istihdam edilmektedir. Tüm sigortalı çalışan nüfusun % 0,96’sı madencilik sektöründe çalışmaktadır. Ülkemizin gelişimi ve istihdam için çok önemli bir sektör olan madencilik sektörünün desteklenmesi iş kazalarının azaltılması için gerekli çalışmaların tüm paydaşlar tarafından gerçekleştirilmesi gereklidir.

Ülkemizdeki diğer sektörler ile maden sektöründeki her 100 kişi başına düşen iş kazası oranlarının karşılaştırılması yapıldığında birinci sırada maden sektörü, onu metal/makine ve inşaat sektörü takip etmektedir.

İş kazası meslek hastalıklarından dolayı dünyada yılda milyonlarca kişi ölmekte, yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. İş kazasına maruz kalan kişi ve yakınları için psikolojik travmalara ve diğer birçok sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca kişilerin yakınları ve ülke için işgücü kaybı ve maddi kayıpları da beraberinde getirmektedir.

13 Mayıs 2014’te Soma İlçesi’ndeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madenci hayatını kaybetmiş, Türkiye bu büyük maden faciası ile sarsılmıştı. Sıcağı sıcağına Meclis’te iyileştirici bazı düzenlemeler yapılsa da hala dayıbaşı, rödovans ve taşeron sistemi madencilerin hayatında.

Maden işletmelerinde meydana gelen iş kazaları:

blank

 

MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER;

 • Üretildiğinde yerine konulamayan tükenen varlıklar.
 • Her aşaması çok risklidir.
 • Yatırım geri dönüş süreci uzundur.
 • Yer seçim şansı yoktur, bulunduğu yerde işletilmesi zorunludur.
 • İstihdam ve katma değer yaratan emek yoğun bir sektördür.
 • Genellikle kırsal kesimlerde yapıldığından göçü önler
 • Madencilik yapılan bölgeler daha hızlı kalkınır.
 • Ekonomik kalkınma için madenlerin işletilmesi gereklidir.
 • Krizlerden en çok etkilenen sektörlerden birisidir.
 • Madencilik faaliyetleri durdurulduğunda yeniden üretime alınması büyük maliyetlere neden olmaktadır.

 

Sonuçlar

Maden sektöründe iş kazalarının azaltılması için, maden iş koluna ait iş kazası verilerinin istatistiksel analizinin yapılması, kaza sebeplerinin belirlenmesi, kaza risklerinin modellenmesi, kaza olasılıklarının tespit edilmesi, iş güvenliği performansının değerlendirilmesi ve buna göre türetilen modellerin sahada uygulanması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, bu çalışmada bazı istatistiki analizler yapılarak sorunun çözümüne katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Çünkü sektörde meydana gelen kaza durumlarının davranışının daha iyi anlaşılmasına yönelik kaza verilerinin incelenmesi üzerine yapılan çalışmalar, kaza önleyici çalışmalara yön vermede ve aynı tür yeni kazaların oluşumunu önlemede katkı sağlamaktadır. Son beş yılda madencilik sektöründe meydana gelen iş kazalarının ortalamasına göre bir değerlendirme yapıldığında, iş kazalarının yaklaşık % 77’si kömür madenciliğinde (Kömür ve linyit N. Bilim, S. Dündar, A. Bilim / BEÜ Fen Bilimleri Dergisi 7 (2), 423-432, 2018 431 çıkartması) gerçekleşmiştir. Son beş yıl içerisinde madencilik sektöründe çalışan her 100 kişiden yaklaşık 9’u iş kazasına maruz kalmaktadır.

“Yer altı İşletmelerin eksiklikleri”

 • Uygun ve yeterli tahkimat yapılmamaktadır. Özellikle üretim bacalarında ve kılavuz aralarında gereğinden fazla açıklık bırakılmakta, akıcı arınlarda kapak tutulmamakta, akıcı tavanlarda sürme kama tekniği tam olarak uygulanmamaktadır. Göçertmeli ayaklarda ayak göçük hattının düzgün oluşturulamaması, domuzdamlarının yük almaması gibi sebeplerde arın patlaması, göçük, tavan ve yanlardan malzeme düşmeleri meydana gelmektedir. Zonguldak Havzasında uygulanan “göçertmeli-arına paralel sarmalı ağaç tahkimat” yönteminin can damarı olan sürme kama ve damların şeş-beş ötelenmesi usulleri çok farklı ve eksik biçimlerde uygulanmakta ve ayak göçüklerine yol açmaktadır.

 

 • Uygun ve yeterli havalandırma sisteminin bulunmamasına bağlı olarak baca ve kılavuz arınlarındaki metan geliri deşarj edilememektedir. Tali Havalandırmanın yanlış uygulanmasına (çok uzun boru hatlarında engellenemeyen kaçaklar, kısa devreye yol açacak ek tali vantilatörler, gücü çok az yada gereğinden fazla tali vantilatörlerin kullanılması) Bu sebeple metan yanması ve grizu patlamaları meydana gelmektedir. Bağımsız havalandırma ilkesinden (üretim iş yerlerinin, seri havalandırmaması, farklı paralel kollarda yer alması) verilen ödünler özellikle çok sayıda iş yeri ve işçinin etkilendiği büyük kazalara neden olabilmektedir.
 • Tehlikeli gazlar için bazı büyük işletmelerde “Sürekli gaz izleme sistemi” kurulu olup, erken uyarı sistemi bulunmamaklardır. Bu sebeple, tehlikeli gazların sürekli takibi yapılamamakta, gerekli tedbirler zamanında alınamamakta ve tehlikeli durumlarda ocağın acil tahliyesi sağlanamamaktadır.

 

 • Grizulu ocaklarda kullanılması zorunlu olan AISZ ve kendiliğinden emniyetli elektrik donanımın ve devre kesici donanımların zamanla ve tamir-bakım gördükçe bu özelliğini yitirmesi iyi denetlenmeyen bir husustur.

 

 • İlk yardım ve tahlisiye istasyonlarının kurulmaması, mevcutların ise uygun nitelikte olmaması nedeniyle kaza soncu kurtarma ve ilk yardım işlemleri zamanında yapılmamaktadır.
 • Ocakta uygun vasıfta gaz ölçüm cihazının bulunmaması, her vardiyada muntazam aralıklara gaz ölçümlerinin yapılmaması, ferdi maskelerin bulunmaması veya kullanılmaması, çalışanların CH4 (metan), Co (karbonmonoksit), Co2 (Karbondioksit) ve diğer tehlikeli ve zararlı gazlarda etkilenmesine neden olmaktadır.
 • Yangın ve patlamadan sağ olarak kurtulanlar, yeterli eğitim ve tatbikatların yapılmaması nedeniyle oluşan panik sonucu bireysel oksijen maskelerini kullanamamakta, güvenli çıkış yollarını bulamakta ve bu durum ölümleri arttırmaktadır.
 • Çalışanların ocak içi eğimli yollarda malzeme taşınan vagonlara binmeleri, vagon kaçmalarına karşı tedbirlerin alınmaması, yollardaki aralıkların yeterli olmaması, nakliyata ilgili ölümlü ve uzuv kayıplı iş kazalarını meydana getirmektedir.

Sonuç olarak

“İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi, öncelikle iş sağılığı ve güvenliği konusunda tüm ilgililerde kültürel bir değişikliği zorunlu kılmaktadır. Bu amaçla taraflar arasında işbirliğinin gerçekleşmesi, işverenlere, işveren vekillerine işçilere ve temsilcilerine, teknik elemanlara, sağlık personeline ve diğer tüm ilgililerin yeterli ve sürekli eğitimin sağlaması gerekmektedir.  Diğer taraftan maden işyerlerinde proje denetimlerine kapsamının genişletilerek devam edilmesi gerek maden işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden izlenmesi gerekse sözü edilen işbirliği ve eğitim çalışmalarını desteklenmesi açısından uygun olacaktır.

Genel

AKOM’dan İstanbul’un ilçe belediyelerine kritik uyarı

Published

on

blank

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi, 9 Ağustos’ta kuvvetli yağış uyarısı yapmıştı. İBB, AKOM’un çağrısı sonrası alarm durumunda çalışmalarını sürdürüyor. İBB, yağışla ilgili ilçe belediyelerine de uyarılarda bulundu.

AKOM’un uyarıları sonrası tüm önlemleri alan İBB, 2 gün boyunca etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar için tüm birimleriyle sahada yer alıyor.

İLÇE BELEDİYELERE ÇAĞRI

Olumsuz hava koşullarında devletin tüm kurumlarıyla dayanışma içerisinde bulunan İBB, ilçe belediyeleri ile de koordinasyona geçti. İBB, kronik sorun yaşanan yerlerde yeterli sayıda personel ve araç bekletilmesi gerektiğinin altını çizdi. Araç-gereç gibi konularda çıkan ihtiyaçta AKOM’a bildirilmesinin önemi vurgulandı.

PERSONEL VE ARAÇ BİLGİSİ

Yağış öncesi hazırda bekleyen İBB ekipleri 4 bin 625 personel, bin 831 araç, iş makinesi ve ekipman ile il genelinde yağış nedeni ile oluşan olumsuzluklara müdahale ediyor.

10 AĞUSTOS

İstanbul’da 10 Ağustos sabah saatlerinden itibaren; Arnavutköy, Eyüpsultan, Başakşehir ilçelerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri ilerleyen saatlerde; Çatalca, Silivri, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ilçelerine yayılarak aralıklarla etkili oldu.  Gün içerisinde kısa süreli ve yerel olarak görülen yağışların, gece saatlerinden itibaren yeniden etkisini artırması bekleniyor.  İBB ekipleri ve ilçe belediyeleri Avrupa Yakası’nda yağış nedeni ile gelen ihbarlara müdahale etti.

11 AĞUSTOS

Perşembe akşam saatlerine kadar yağış anında kuvvetli rüzgârla beraber (30-60 km/s) yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde (30-80 kg/m2) etkili olacağı tahmin ediliyor. 2 gün boyunca yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

METEOROLOJİK DURUM

İstanbul’da 2 gün boyunca görülecek yağışların özellikle Avrupa Yakası Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde etkili olması bekleniyor. Özellikle yaz aylarında görülen konvektif (düşey gelişimli) yağışlar, gök gürültüsü ile birlikte kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili oluyor. Çoğunlukla birkaç saati aşmayan bu yağışlar önemli miktarda yağış bırakıyor.

TURUNCU ALARM

İstanbul Valiliği de bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarınsa yer verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden gelen uyarı rengi turuncu oldu. Turuncu uyarı, hava durumunun tehlikeli, hasar ve kayıpların oluşmasının muhtemel ve çok tedbirli olunması gerektiğini niteliyor.

Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezi ile iletişime geçiniz.

Continue Reading

Genel

Sarıyer’de Betül Demir rüzgarı esti

Published

on

blank

Sarı Platform Derneği’nin düzenlediği 2. Sarıyer Festivali, Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda Betül Demir’in coşkulu konseriyle devam etti. Binlerin akın ettiği konser, İzmir Marşı ile son buldu.

Sarı Platform Derneği’nin düzenlediği 2. Sarıyer Festivali, ikinci gününde sanatçı Betül Demir ile Sarıyerlileri buluşturdu. Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda düzenlenen konserde Betül Demir, birbirinden güzel şarkılarını alanı dolduran binlerce kişiyle birlikte söyledi. Konser devam ederken çocukların bariyerin ön kısmına geçmesini isteyen Demir, şarkılarını çocuklarla söylemeye devam etti.

blank

CÜNEYT GÜL ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Sarı Platform Derneği İkinci Başkanı Cüneyt Gül, konser devam ederken sahneye çıkarak Betül Demir’e çiçek takdim etti, teşekkür etti. Ünlü sanatçı Betül Demir de, çiçek için Gül’e teşekkür etti ve Sarı Platform’un bu zamana kadarki yapmış olduğu başarılı çalışmaları takdir ettiğini ifade etti. Daha sonra konserine devam eden Demir, coşkulu konserini binlerin de eşlik ettiği İzmir Marşı ile sonlandırdı.

blank

GRİPİN KONSERİ İLE SON BULACAK

Sarı Platform Derneği tarafından düzenlenen ve 5 Ağustos Cuma günü başlayan 2. Sarıyer Festivali, bugün (7 Ağustos Pazar) saat 20:30’daki Gripin konseri ile son bulacak. Konser, festivalin yer aldığı Kireçburnu Haydar Aliyev Parkı’nda gerçekleşecek.

Continue Reading

Genel

İSKİ İstinye’deki su kaçakları için düğmeye bastı

Published

on

blank

İSKİ, İstinye’deki eskimiş altyapı sorununa el attı, çelik isale hattı yenileme çalışmalarına başladı. Bölgede incelemelerde bulunan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yapılan çalışma ile su kaçaklarının tamamen önleneceğinin müjdesini verdi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ ekiplerinin İstinye Köyiçi Caddesi’ndeki çelik ishale hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Genç’e İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Su İnşaat Dairesi Başkanı Secaattin Varer, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de eşlik etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Genç, İSKİ ekiplerine bir kez daha teşekkür etti. Dr. Şafak Başa ise “Bundan sonra Sarıyer’de İSKİ’yi daha fazla göreceksiniz” diye konuştu.

SU KAÇAKLARININ ÇOĞUNLUĞU ESKİMİŞ ALTYAPIDAN KAYNAKLI

Çalışmaları yerinde inceleyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Çok önemli hatalar, eksikliklerden söz ettiler bize arkadaşlar. Mesela bir su kaçağından bahsettiler ve bu bilinebilecek bir su kaçağı değil. Ama yıllardır vatandaşın suyu denize gidiyormuş. İsale hatlarının belli dönemlerde yenilenmesi gerekiyor. İstanbul’un en büyük sıkıntısı da bu. Su kaçaklarının büyük çoğunluğu altyapı eskimesinden kaynaklanan kaçaklar. Bu çalışma ile tüm sıkıntılar giderilmiş olacak. Bu kadar yoğun trafiğin olduğu merkezi bir yerde çalışma zorlukları var. Ben vatandaşlarımızdan sabır göstermeleri istiyorum. Emek veren arkadaşlarımız için de kolaylık diliyorum. Bizler onların işini kolaylaştırmak anlamında elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.

SIKINTILI BÖLGELERE EN KISA ZAMANDA MÜDAHALE EDECEĞİZ

Proje hakkında bilgi veren İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ise şöyle konuştu: “Bunlar uzun yıllardır el değmemiş ana isale hatlarımız. Zaman zaman arıza verdiğinde bölgede su sıkıntısı yaşatan hatlarımız. Belki hatırlarsınız yılbaşında Yeniköy içlerinde böyle bir sıkıntı yaşadık. Bir süre vatandaşımıza su verilememiştir. Bunları bir program dahilinde yenilememiz gerekiyordu. Ana ishale hatları çok önemli. Kayıp – kaçakları engellemek amacıyla Yeniköy’den İstinye’ye doğru çalışmaya başladık. Hem kayıp-kaçakların önüne geçmek hem de burada kesintisiz bir su arzını sağlamak için bu önemli yatırımı Sarıyer halkına hediye ettik. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için de gerekli tedbirleri alıyoruz. Betonlama ve asfaltlama yaparak çalışmalarımızı ilerlettiğimiz notaları da hızla toparlıyoruz. Burada trafik güvenliği ve akışı açısından yaşanabilecek sorunları da Sarıyer Belediyemiz ve zabıtamızın desteğiyle en kısa zamanda çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Başkanımıza çalışma alanımızı ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Sarıyer’de İSKİ’yi daha fazla göreceksiniz. Bizim yine atık su noktasında eksikliklerimiz var. Onların da plan-projeleri bitti en kısa zamanda altyapısal olarak sıkıntılı bölgelere müdahale edeceğiz.”

Continue Reading

Popüler

blank